ဒုဥကၠ႒ - ေဒၚေအးႏုစိန္

5 days 3 hours ago
4,291 Hits

“ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မဟုတ္သူမ်ားကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ အညီ စိစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ   ႏုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။   ႏုိင္ငံသားျ...

Subscribe to ဒုဥကၠ႒ - ေဒၚေအးႏုစိန္