ဒုကၡသည္မ်ား

4 months 3 weeks ago
1 Hit

ဒုကၡသည္မ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရာတြင္ လုံၿခဳံမႈ၊ သိကၡာရွိမႈ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လိုမႈ တို႔က အဓိကအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ႔သည္။

Subscribe to ဒုကၡသည္မ်ား