ဒီမိုကေရစီ

2 months 3 days ago
1 Hit

"မီဒီယာတာ၀န္ႀကီးဟာ အင္မတန္မွႀကီးေလးတဲ႔တာ၀န္ပါ။ ပညာလည္းေပးရမယ္ ေဖ်ာ္ေျဖလည္း ေပးရမယ္။ ျပန္ၾကားေပးရမယ္။ ဒီတာ၀န္ေတြကိုပိုၿပီးေတာ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြခြဲေ၀ တာ၀န္ယူၿပီး ေတာ႔ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ႕...

Subscribe to ဒီမိုကေရစီ