တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

8 months 1 week ago
1 Hit

RCSS ကလည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈ ျပင္ဆင္မႈေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အေနာက္အယွက္ ခံေနရတယ္။ ေနာက္ထုိးစစ္ေတြလည္း ေျမာက္ပုိင္းက ကခ်င္ေတြမွာလည္း   ေတာ္ေတာ္လး ျဖစ္ေနတယ္။

Subscribe to တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား