တိုက္လိပ္

5 days 10 hours ago
949 Hits

ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းသို႔ တိုက္လိပ္မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ေကာင္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ေကာင္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထဲတြင္ အေကာင္ ၆၀ ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္ ၃၀တို႔လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။

Subscribe to တိုက္လိပ္