တမူးရဲစခန္း

"ျဖစ္တာကေတာ့ မေန႔က မနက္ပုိင္းေလာက္ကပါ။အခ်ဳပ္တာဝန္က်ရဲတပ္ဝင္ေတြကုိ ထုိးႀကိတ္ၿပီး ထြက္ေျပး တာကေန ျပန္လည္လုိက္ဖမ္းဆီးတယ္။အခ်ဳပ္သား ၇ ဦးအနက္ ၄ ဦးျပန္မိတယ္။

Subscribe to တမူးရဲစခန္း