တန္ဖိုးသင့္၊တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား

6 months 1 week ago
4,619 Hits

"သံုးမ်ိဳးေပါ့ ။ အားလုံးကေတာ႔တူတူပဲ ။ နံပါတ္တစ္ကေတာ႔ အေက်စနစ္ေပါ့၊ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ႔ အရစ္က်ေပါ့။ ၄လ ၄လရစ္ေပါ့၊ ေနာက္တစ္နည္းက ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေပါ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ဦးတို႔သိတာကေတာ႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္မယ္...

Subscribe to တန္ဖိုးသင့္၊တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား