ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သန္႔လြင္

1 week 2 days ago
12,755 Hits

 "ပင္ရင္းရဲ႕ေရာင္းေစ်းအေပၚယူၿပီး တို႔ေရာင္းရတာေလ။ ပင္ရင္းေစ်းနဲ႔ ၁၀၀ေလာက္ခြာၿပီးေရာင္းရတာေလ။ သူတို႔ေရာင္းတဲ႔ေစ်းကအခု ၅၈၀ ေလာက္ေရာင္းတယ္။ တို႔က ၆၅၀ ေလာက္ျပန္ေရာင္းတယ္ေလ"

Subscribe to ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သန္႔လြင္