ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လတ္တေလာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနျပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။

Subscribe to ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္