ဆန္ေခ်ာတင္ပို႔မႈ

1 week 1 day ago
3,570 Hits

စပါးကို ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ တင္ပို႔ခိုင္းလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳလွ်င္လည္း ထိေရာက္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ အစိုးရ ထံ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ဆန္ေခ်ာတင္ပို႔မႈ