ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အလံုးစံုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတိုးတက္မႈ

2 years 1 month ago
6,918 Hits

ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ကို အလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ ထိေရာက္ေသခ်ာၿပီး................

Subscribe to ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အလံုးစံုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတိုးတက္မႈ