စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ရိွေနမည္

10 months 2 weeks ago
1 Hit

ငဝန္ျမစ္ေရသည္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ (၁)ေပခန္႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္(၃)ရက္အတြင္း (၁)ေပခန္႔ ဆက္တက္ႏိုင္ကာ ယင္းၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္ တည္ရွိနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ရိွေနမည္