စာေပညီလာခံ

9 months 3 weeks ago
5,058 Hits

" ခရီးစဥ္ကေတာ့ ဖ်က္လိုက္ရတာေပါ့၊ စာေပညီလာခံကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးပါၿပီ၊ ဆရာႀကီး ကေတာ့ ဆက္သြားခ်င္တာေပါ့၊

Subscribe to စာေပညီလာခံ