စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

4 months 4 days ago
12,851 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ မရွိပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တိုင္းႏွင္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ...

Subscribe to စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္