စည္ေတာ္ႀကီး လက္ဖက္စက္႐ုံ

“ ဒီလိုခ်ိန္မွာ သူတို႔ဟာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္မွာပဲ ဆက္ၿပီး လုပ္ခ်င္ေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ဥပေဒအရ ဆက္ၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္။

Subscribe to စည္ေတာ္ႀကီး လက္ဖက္စက္႐ုံ