စစ္ေတြၿမိဳ႕

စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ H1N1 စတင္ ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ၎ ကေလးငယ္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာ ဗ်ဳိင္းျဖဴရြာအနီး ပတ္ဝန္းက်င္အား က်န္းမာေရးဌာနမွ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

Subscribe to စစ္ေတြၿမိဳ႕