စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးခ႐ိုင္

1 week 3 days ago
2,949 Hits

"တမူးေဒသမွာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ ကူကီးသမိုင္းေတြ၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တစ္ရြာ၀င္တစ္ရြာထြက္ စစ္တမ္းေလးေကာက္ၿပီးမွ ကၽြန္ ေတာ္တို႔မ...

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးခ႐ိုင္