စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

2 weeks 3 days ago
866 Hits

" ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ အင္မတန္မွနည္းေနေသးလို႔ ထင္တယ္ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး မရရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ အားလံုးလည္း...

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး