စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

1 week 4 days ago
6,480 Hits

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပိုင္ရွင္မ့ဲသစ္ကားတစ္စီးအား ေတြ႔ရွိခ့ဲ၍ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခ့ဲရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး