စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

1 week 2 days ago
1 Hit

"ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္က တရားဝင္လ္ုက္ႏိုင္ဖို႔ လိုင္စင္ရထားဖို႔လိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု မံုရြာျမိဳ႕မွ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း တက္ေရာက္ခ့ဲသူတစ္ဦးက   ေျပာသည္။

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး