စက္သံုးဆီ

4 days 13 hours ago
15,041 Hits

“ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ား မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ Price(ေဈးႏႈန္း)ကို Freeze(ကန္႔သတ္မႈ)လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔စင္က ေျပာၾကားသည္။

Subscribe to စက္သံုးဆီ