ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ NHKသတင္းဌာန

ဘယ္အရာကိုမဆို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ မလုပ္သင့္ဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္ရမွာကို အခ်ိန္ယူ လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို ျမန္ျမန္ၿပီးစမ္းပါလို႔ အတင္းတြန္းလို႔ မရဘူး။ ဆိုပါေတာ့ ''ျဖစ္ၿပီးတဲ့ျပႆနာေတြ...

Subscribe to ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ NHKသတင္းဌာန