ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ မေကြးတိုင္း

3 months 1 week ago
2,141 Hits

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကုိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မား လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ...

Subscribe to ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ မေကြးတိုင္း