ခရီးသြားဧည့္သည္

10 months 2 weeks ago
4,023 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။  ယခုႏွစ္ ၈လအတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ၂ဒႆမ ၂၇သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္၏ အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၂ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ဟု...

Subscribe to ခရီးသြားဧည့္သည္