ကြမ္းသီးပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး

11 months 6 days ago
3,374 Hits

ေပါင္းျမက္မ်ားေနရင္ေတာ့ ၾကြက္မ်ားက အပင္ ရဲ႕အျမစ္ေတြ ကုိက္ျဖတ္ စားေသာက္ၾကတဲ႔အတြက္ ေပါင္းျမက္မ်ားကုိေတာ့ အထူးရွင္းလင္း ေပးရပါမယ္။

Subscribe to ကြမ္းသီးပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး