ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရး

1 year 1 day ago
2,167 Hits

စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ႕အနက္ ၂ ေပ အက်ယ္ ၁ေပခန္႔ တူးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

Subscribe to ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရး