ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရး

9 months 1 week ago
1 Hit

စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ႕အနက္ ၂ ေပ အက်ယ္ ၁ေပခန္႔ တူးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

Subscribe to ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရး