က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း

2 weeks 1 day ago
2,288 Hits

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပင္းထန္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ မျဖစ္ေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ကေတာ့ ျပင္းထန္ႏိုင္ပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း