ကူကီးတိုင္းရင္းသားမ်ား

2 months 3 weeks ago
13,414 Hits

၂၀၁၆ခုႏွစ္က ပင္လုံညီလာခံေထာက္ခံပြဲႏွင့္ကူကီးလူငယ္ ဖိုရမ္က်င္းပရာတြင္လည္း တမူးခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တားျမစ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ေနရာ သုံးေနရာ ေျပာင္း၍ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရသည္။

Subscribe to ကူကီးတိုင္းရင္းသားမ်ား