ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

2 months 1 week ago
10,360 Hits

အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလိုင္လ ၂ရက္တြင္ ၁၃၉၉ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၄၀၆က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္လာျပီး အမ်ားဆံုး ၁၄၀၅က်ပ္ အထိသာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

Subscribe to ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္