ကလိုုထူးေဘာအဖြဲ႔ (KKO)

7 months 1 week ago
22,750 Hits

ျဖစ္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကာေနၿပီ။ ကိုယ္တို႔စခန္းကို သူတို႔လာပစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စျဖစ္တာပဲ။ သူတို႔ကစကားေတြအႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ေလ။ ေပးတဲ႔ဂတိေတြလည္းမတည္ဘူး။

Subscribe to ကလိုုထူးေဘာအဖြဲ႔ (KKO)