ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္

ေရတံခြန္မွာ ေဒါနေတာင္တန္းမွ စီးဆင္းလာသည့္ အဆင့္မ်ားစြာပါရိွေသာ သဘာ၀ေရတံခြန္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး " ေတာေနာ္သဘာ၀ေရတံခြန္ " ကို ဧျပီလ ၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္