ကမၻာ့ဘဏ္

2 months 2 weeks ago
4,286 Hits

ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား...

Subscribe to ကမၻာ့ဘဏ္