ကမၻာ့ဘဏ္

7 months 3 weeks ago
2,288 Hits

အစိုးရ၏ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

Subscribe to ကမၻာ့ဘဏ္