ႏိုင္ငံတကာ

1 month 3 weeks ago
16,703 Hits

အလားအလာေကာင္းၿပီး နည္းစနစ္အတုိင္း စစ္ေဆးခံယူႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ပဏာမ ကစားသမား ၂၂၉ ဦး ထြက္ေပၚလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု   ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ