အထူးက႑

1 day 1 hour ago
1 Hit

ပထမဆုံး Myanmar Employer Awards ဟာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က်ခဲ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္မွာ အလွ်င္အျမန္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ လႈံ႔...

Subscribe to အထူးက႑