Ooredoo Enjoy the Internet

Shop.com.mm

အထူးက႑

16 hours 43 min ago
1 Hit

မိုဘိုင္း အင္တာနက္လို႔ ဆိုလိုက္ရာမွာ ျမန္ႏႈန္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ အေခၚအေဝၚအရေတာ့ 2G, 3G နဲ႔ 4G ဆိုၿပီး ေယဘုယ် သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။

Subscribe to အထူးက႑