ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

2 weeks 5 days ago
1 Hit

ျပည္ပမွာ ၂၄ ႏွစ္ ေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကုိ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ နတ္ျမစ္ကုိ ဝင္လာတယ္။

Subscribe to ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား