ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

4 days 8 hours ago
722 Hits

ႏုိင္ငံေရပါတီ အစုအဖြဲ႔ကပါ။ ဒါေပမယ့္ အမက ပါတီထဲကေတာ့ မဟုတ္ဘူး အျပင္က Organization တစ္ခုမွာလုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔ကုိ အဓိက ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ေရာက္လာျခင္း   ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား