စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

10 months 3 weeks ago
11,103 Hits

ေရကုိမတ္လမွဇြန္လအတြင္း အပတ္စဥ္ေရသြင္းေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလမွေဖဖ၀ါရီလအထိ ေရကို ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္