စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

3 months 2 weeks ago
3,819 Hits

ေရကုိမတ္လမွဇြန္လအတြင္း အပတ္စဥ္ေရသြင္းေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလမွေဖဖ၀ါရီလအထိ ေရကို ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္