ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း

ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း။
(ဓာတ္ပံု ေဟာင္ဆာ(ရာမည) မဇၥ်ိမ)