အညာသူအညာသား ထန္းေတာင္သူမ်ား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ထန္းေတာတစ္ခုမွ ခုတ္ယူခဲ့ေသာထန္းလံုးမ်ားမွာဧရာဝတီျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ျဖစ္သည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ထန္းေတာတစ္ခုမွ ခုတ္ယူခဲ့ေသာထန္းလံုးမ်ားမွာဧရာဝတီျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ထန္းသမားတို႔၏ ဘဝေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသးေသာ္လည္းထန္းေတာတို႔၏အေနအထားကေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား - ၿဖဳိးသီဟခ်ဳိ/Myanmar Now

ထန္းပင္တစ္ပင္အရြယ္ေရာက္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းအညာေဒသတြင္ေပၚေပါက္ေနေသာထန္းပင္ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားကိုေရာင္းခ်ရန္အတြက္စက္လႊျဖင့္ တိုက္ျဖတ္ခုတ္လဲွျခင္းအတြက္မူနာရီအနည္းငယ္သာလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပံုစံအေျပာင္းအလဲ၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္တို႔သည္ ထန္းပင္အိုထန္းပင္ပ်ဳိ မ်ားစြာကိုခုတ္လဲွေရာင္းခ်ေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတခ်ဳိ႕ ျဖစ္လာသည္။

မၾကာေသးမီကအညာေဒသသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသူရန္ကုန္သားသတင္းေထာက္ ၿဖဳိးသီဟခ်ဳိကထန္းလုပ္ငန္းခြင္ ျမင္ကြင္းတခ်ဳိ႕ကိုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။