ေနရာဇီဇာမေၾကာင္သည့္ အသီး

ခူးဆြတ္ခ်ိန္နီးကပ္ေနသည့္ စပ်စ္စိုက္ခင္းထဲမွေတာင္သူတစ္ဦး။ မိမိေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စိုက္နည္းစနစ္ အသံုးျပဳပါမွ သြင္းအားစုဟုေခၚၾကသည့္ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာေပမည္။
ခူးဆြတ္ခ်ိန္နီးကပ္ေနသည့္ စပ်စ္စိုက္ခင္းထဲမွေတာင္သူတစ္ဦး။ မိမိေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စိုက္နည္းစနစ္ အသံုးျပဳပါမွ သြင္းအားစုဟုေခၚၾကသည့္ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာေပမည္။

ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ စပ်စ္ကိုအရည္အေသြးေကာင္းရရိွေရးအတြက္ စိုက္မည့္ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းနာေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္သည္

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စပ်စ္အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမွာ မႏၱေလးတုိင္္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ေဒသအမ်ားစုတြင္ စပ်စ္စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိိုင္ေသာ္လည္းရာသီဥတု၊ ေျမအမ်ဳိးအစားတို႔ တူညီျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ စပ်စ္ စိုက္လိုသူသည္ မိမိေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပံုတို႔ကိုေလ့လာသိရိွထားရသည္။

ထိုသို႔ သိရိွထားမွ သီးႏံွျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊  အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္ဝင္ျခင္းအဆင့္တို႔ကိုတက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးသူေပါမ်ားလာပါကစပ်စ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊စပ်စ္သီးေျခာက္၊စပ်စ္ယို၊စပ်စ္ေစ့အဆီ၊စပ်စ္ေစ့အမႈန္႔စသည့္ တန္ဘိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။