ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဆင္းရဲမြဲေတမႈထဲ က်န္ရွိေနေသး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုံးမွာရွိတဲ့ အုတ္ဖုိလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါအလုပ္သမားမ်ားဟာ အုတ္ဖုိလုပ္ငန္းခြင္မွာ ပ်မ္းမွ် အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႔ ၈ နာရီအတြက္ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ ဝင္ေငြ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔က ထုတ္ျပန္တဲ့  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အကဲျဖတ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ၄၈.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္ရွိေနေပမယ့္ ျမန္မာလူဦးေရရဲ႕ ၃၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း (လူ ၁၅.၈ သန္း)ခန္႔ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈထဲမွာ ရွိၾကပါတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - လင္းဘုိဘုိ၊ အီးပီေအ)