အဝလြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ Miss Fat Thailand 2017 အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ

Miss Fat Thailand 2017 အဝလြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အလွမယ္သရဖူကုိ ထုိင္းအဝလြန္အမ်ဳိးသမီး (၂၀)ဦးပါဝင္ ယဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - Rungroj Yongrit/အီးပီေအ) ကုိယ္ေလးခ်ိန္လြန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပုံရိပ္ကုိ ျပသျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းရန္ အဝလြန္အမ်ဳိးသမီး အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။