ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံံေပးေကာ္မရွင္၏အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းမ်ွတ၍ သာယာဝေျပာေသာအနာဂတ္ ေပၚထြန္းလာနုိင္ေရးကုိဦးတည္လ်က္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံံေပးေကာ္မရွင္၏အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ညေန ၄နာရီက ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ဆူးေလ ရွန္ဂီလာဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ႔စဥ္ ။
ဓာတ္ပုံ သက္ကုိ