ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ ေျမြေမြးျမဴေရးၿခံ

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ Queen Saovabha Memorial အင္စတီက်ဴႏွင့္ ေျမြေမြးျမဴေရးၿခံမွာ ထုိင္းေျမြကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျမြေတြကုိ ကုိင္တြယ္ျပသတာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ေျမြအဆိပ္ ကုသမႈႏွင့္ ေသြးရည္ၾကည္ သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔အတြက္ တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ အဆုိပါေျမြေမြးျမဴေရးၿခံကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ ေျမြမ်ဳိးစိတ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ မူလေနရာျဖစ္ၿပီး အဲဒီထဲက မ်ဳိးစိတ္ ၆၀ ဟာ အဆိပ္ျပင္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါတယ္။

(ဓာတ္ပုံ - Diego Azube/EPA)