ဂ်ပန္ဆာမူရုိင္း က်စ္ႀကိဳး ထုတ္လုပ္မႈ

ဂ်ာပန္ႏုိင္ငံ၊ ကာနာဇာဝါၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အုိရီမုိတုိ ဆမီရာေကာ္ပုိေရးရွင္း စက္ရုံမွာ ဆာမူရုိင္ က်စ္ႀကိဳးေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ပုိးခ်ည္ေတြ ရက္လုပ္ေနတာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ရက္ကန္းကုမၸဏီဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၅၀)ရွိ ရုိးရာ က်စ္ႀကိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ဒီက်စ္ႀကိဳးေတြကုိေတာ့ မူလအားျဖင့္ ဆာမူရုိင္းစစ္သူရဲေတြနဲ႔ ဆာမူရုိင္းယဥ္ေက်းမႈေတြျဖစ္တဲ့ ဆာမူရုိင္း ဓားလက္ကုိင္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္၊ လက္ဖက္ရည္ အခမ္းအနား သစ္သားေသတၱာေတြကုိ ထုတ္ပုိးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကီမုိႏုိအတြက္ အလွဆင္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္၊ လက္ကုိင္အိတ္မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ေသတၱာေတြ ပိတ္ရန္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆာမူရုိင္းေတြရဲ႕ အုပ္စုိးတဲ့ Sengoku ေခတ္ ၁၂ ရာစုမွ ၁၇ ရာစုႏွစ္ေတြမွာ တုိက်ဳိရဲ႕ အေနာက္ဘက္ ယာမာနာရွိစီရင္စုကုိ ဆာနာဒါ (Sanada)မ်ဳိးႏြယ္စုမွ နာမည္ႀကီး ဆာမူရုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မာဆားယူကီ ဆာနာဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆာနာဒါက်စ္ႀကိဳးလုိ႔  အမည္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါက်စ္ႀကိဳးဟာ စုိစြတ္တဲ့အခါ ခုိင္မာၿပီး ႀကံ့ခုိင္တဲ့အတြက္ ကြ်တ္ထြက္မသြားေစဘဲ ထူးျခားတဲ့ က်စ္ႀကိဳးျဖစ္ပါတယ္။  
(ဓာတ္ပုံ - Everett Kennedy Brown/EPA)