မဘသ ၃ႏွစ္ျပည့္ ညီလာခံ

ေထရဝါဒ ငါးႏိုင္ငံမွ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္သည့္ မဘသ ၃ႏွစ္ျပည့္ ညီလာခံကို ဇြန္ ၄ရက္ ႏွင့္ ၅ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္၊ ေအာင္ဆန္းေတာရတပ္ဦးေက်ာင္းတုိက္တြင္   ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ)