ဇြန္ ၁ ရက္ေန႕တြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္

ဇြန္ ၁ ရက္ေန႕တြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္။
ဓာတ္ပံု-သူရ/မဇၥ်ိမ