စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ စဖြင့္သည့္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀တက္

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကို မတ္လ ၂၅ရက္ ၉နာရီက ၂၆,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ရွယ္ယာေစ်း ၅၀၀၀တက္ကာ ၃၁,၀၀၀ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၅ရက္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းပမာဏ က်ပ္သန္း ၁၃၂၁ သန္းအထိရွိခဲ့သည္။ ရွယ္အေရာင္းအဝယ္၏ Matching Priceကုိ ေန႔စဥ္ ၂ ႀကိမ္ ျပသမည္။ နံနက္ ၁၁ နာရီတစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ေန႔လည္ ၁ နာရီတစ္ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု-လိႈင္မ်ဳိးထြန္း)