အေတြးအျမင္

13 hours 14 min ago
262 Hits

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

Subscribe to အေတြးအျမင္