အေတြးအျမင္

ဒါက ၀ါက် ၁ နဲ႔ ၂ ပုဒ္စုအထားအသို အတူတူထားေရးတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါဆိုရင္ ၀ါက် ၂ ကို အခုေရးသလိုမေရးဘဲ ေအာက္ပါအတိုင္း ဘာ့ေၾကာင့္ေရးတာလဲ။

Subscribe to အေတြးအျမင္