အေတြးအျမင္

စကားေျပအေၾကာင္းေျပာေတာ့ “စကားေျပဆိုတာ ဘာလဲဆို”တဲ့ေမးခြန္းကို အရင္ေျဖၾကည့္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္။ စကားေျပဆိုတာ ဘာလဲ။

Subscribe to အေတြးအျမင္