အေတြးအျမင္

စကားေျပအေရးအသားမွာ စကားလံုးသတ္ပံုအမွားဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ပထမအမွားျဖစ္ၿပီး အခုလို ပုဒ္ထားနဲ႔ ပုဒ္ဆက္အမွားဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ဒုတိယအမွားျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္